ΓΙΑ ΤΟ INTERARCH

Το InterArch με βάση την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και την συστηματική της ενσωμάτωση στο χώρο του πολιτισμού τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες συσκεύες που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του σύγχρονου επισκέπτη, δίνοντας του τη δυνατότητα μίας προσωποποιημένης ξενάγησης, η οποία θα εγείρει περισσότερες από μία αισθήσεις, κρατώντας τον πάντα συνδεδεμένο με το φυσικό περιβάλλον γύρω του.

Το InterArch, με πλήρη τίτλο “Περιηγητική Ανάδειξη Αρχαιολογικών Χώρων. Φυσικές Και Ψηφιακές Ξεναγήσεις”, υλοποιήθηκε συνολικά από τέσσερις φορείς καθιερώνοντας τη διεπιστημονική συνεργασία της ανώτατης εκπαίδευσης, με μία επιχείρηση, με ένα κέντρο έρευνας και με το δημόσιο φορέα, που μέσα από διακριτές αλλά συσχετιζόμενες διεργασίες συνέβαλλαν στην παραγωγή των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Το σύνολο του έργου υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)